Naše O.Z.

O.Z.:
Vzdelávacie centrum KRTKO a jeho kamaráti
IČO: 52977226

Štatutárny zástupca (predsedníčka o.z.) : Bc. Diana Gerbocová

Vzdelávacie centrum KRTKO a jeho kamaráti je občianske združenie, ktoré spolupracuje s rôznymi organizáciami, odborníkmi a tiež vzdelávacími inštitúciami v rámci komplexného prístupu k deťom a rodičom vo všetkých vekových kategóriách. Špecializujeme sa svojou činnosťou najmä na vek od narodenia až po vek adolescencie. Svojimi aktivitami (INDIV.INTERVENCIE a SKUP.odborne realizované ucelené programy) sa orientuje najmä na vekovú kategóriu detí predškolského a mladšieho školského veku (MŠ, ZŠ) v celom širšom okolí Trenčína bez obmedzenia zriadovateľa. Pracujeme najmä s deťmi so zdravotným obmedzením , postihnutím či s rizikovým vývinom. V našom detskom vzdelávacom centre „KRTKO“ pracujeme s viacerými zaujímavými, inovatívnymi edukačnými metódami. Disponujeme elánom a motiváciou, ktorú využívame pri individuálnej práci s deťmi na stimuláciu ich rozvoja. Nie len samotné centrum, ale najmä spôsob práce dodáva týmto službám vyššiu mieru efektivity a originality. Preto je samozrejmosťou, že u Nás k deťom sa maximálne snažíme pristupovať individuálne, prispôsobujeme sa ich tempu, možnostiam. Neoddeliteľnou súčasťou Krtka je komunita rodičov detí a pedagógov, ktorí nás pravidelne navštevujú za účelom konzultácií a poradenstva pri výchove a vzdelávaní deti/žiakov.

Zo stanov O.Z.:

Podpora a rozvoj integrácie hendikepovaných detí;

Podpora a rozvoj prekonávania bariér v spojitosti s integráciou zdravotne znevýhodnených a hendikepovaných spoluobčanov;

Podpora a rozvoj materiálnej a finančnej pomoci pre telesne hendikepovaných občanov;

Sociálna integrácia detí, mládeže, ako aj dospelých so zdravotným postihnutím do života;

Podpora a zvyšovanie celkovej psychickej, fyzickej a profesijnej pripravenosti detí, mládeže a dospelých do života, ako aj iných odkázaných občanov a ich rodiny;

Pracovná integrácia ľudí so zdravotnými obmedzeniami;

Poskytovanie špecializovanej starostlivosti pre rôzne vekové kategórie klientov s rôznym druhom zdravotného postihnutia;

Propagovanie a všestranná pomoc v oblasti integrácie zdravotne postihnutých jedincov nielen v škole, ale aj v záujmových krúžkoch, na rôznych podujatiach, na aktivitách vzdelávacieho centra KRTKO, ale aj pri iných podujatiach pre deti a žiakov;

Spolupráca s inými organizáciami v oblasti športu, kultúry, vzdelávania pre zlepšenie postavenia a kvality života zdravotne postihnutých detí a mládeže, dospelých, ako aj seniorov;

Prípravou a koordinovaním projektov a aktivít zameraných na podporu, ochranu zdravia usilovať o všestranný rozvoj zdravotne postihnutých detí, mládeže a ich rodín;

Vzdelávanie a organizovanie kurzov a školení aj so špecifickým zameraním;

Poskytovanie primeraných rehabilitačných a relaxačných služieb pre zdravotne postihnuté deti, mládež a ostatných občanov;

Poskytovanie špecializovaného poradenstva pre zdravotne postihnuté deti, mládež, ich rodinných príslušníkov, ale aj pedagógov, špeciálnych pedagógov a odborníkov;

Prevádzkovanie komunitných centier a poskytovanie sociálneho poradenstva pre znevýhodnené skupiny občanov;

Organizovanie kampaní, programov a podujatí v oblasti ochrany zdravia a prevencie zdravotných rizík pre rôzne vekové kategórie občanov;

Vytváranie a napomáhanie neverejným poskytovateľom sociálnych služieb s cieľom vzájomnej pomoci a výmeny skúseností;

Vydavateľská, publikačná a obchodná činnosť;

Spolupráca s inštitúciami štátnej správy a samosprávy v záujme obhajoby práv svojich klientov;

Poskytovanie možnosti rozširovania vzdelania pre všetkých bez rozdielu;

Podporovanie aktivít materských škôl, základných a stredných škôl ako aj centier pre deti a žiakov so zdravotným postihnutím;

Participovanie na realizácii predškolskej a školskej výchovy pre zdravotne postihnuté deti;

Organizovanie voľnočasových aktivít kultúrneho, spoločenského, športového a výchovno-vzdelávacieho charakteru;

Pomoc pri zaobstarávaní pomôcok pre zdravotne postihnuté deti;

Podpora a rozvoj medzinárodných organizačných štruktúr a podieľať sa na projektoch pre zdravotne postihnutých občanov vrátane pomoci pri vytváraní medzinárodných kontaktov;

Podpora a rozvoj hospodárskej činnosti, zbierky, benefičné a ďalšie aktivity zamerané na získavanie finančných a materiálnych prostriedkov na rozvoj činnosti združenia a jeho služieb zdravotne postihnutým deťom a mládeže a ich rodinám;

Podpora a rozvoj výstavby a rekonštrukcie športovísk, ihrísk, štadiónov, plavární, telocviční, tréningových centier a ďalších miest určených na realizáciu rôznych druhov športov;

Napomáhanie a podpora realizácie projektov zameraných na vzdelávanie;

Podpora vlastnej aktivity v oblasti vývoja a výroby kompenzačných, edukačných a didaktických pomôcok.