Senzorická integrácia

Je to schopnosť mozgu prijímať jednotlivé zmyslové informácie a integrovať ich v jeden celok. Tento proces je veľmi dôležitý pre celkové vnímanie sveta, učenie a taktiež výrazným spôsobom ovplyvňuje sociálne správanie.

Intervenčný program neuromotorickej nezrelosti

Je prístup, ktorý odhaľuje neuromotorickú nezrelosť, t.j. pretrvávanie primitívnych novorodeneckých reflexov. To bráni správnemu vývinu zrelých posturálnych reflexov, ktoré sú predpokladom pre fungovanie …

Diagnostika a terapia sluchového spracovávania

Diagnostika pozostáva z viacerých častí a trvá približne 2 a pol hodiny, v závislosti od spolupráce dieťaťa. Ideo audiometrické vyšetrenie, pri ktorom zisťujeme niekoľko oblasti sluchového spracovávania…

Ahojte kamaráti! My sme Vzdelávacie centrum KRTKO

Detské vzdelávacie centrum

Vzdelávacie centrum KRTKO je centrum, ktoré spolupracuje s rôznymi organizáciami, odborníkmi a tiež vzdelávacími inštitúciami v rámci komplexného prístupu k deťom a rodičom vo všetkých vekových kategóriách. Špecializujeme sa svojou činnosťou najmä na vek od narodenia až po vek adolescencie. Svojimi aktivitami (INDIV.INTERVENCIE a SKUPINOVÉ odborne realizované ucelené programy) sa orientuje najmä na vekovú kategóriu detí predškolského a mladšieho školského veku (MŠ, ZŠ) v celom širšom okolí Trenčína bez obmedzenia zriaďovateľa. Pracujeme s deťmi s bežným vývinom , nadanými , bystrými , ale aj  s deťmi so zdravotným obmedzením , postihnutím či s rizikovým vývinom. 

Naše zameranie

SKUPINOVÉ AKTIVITY

EĽKONIN

Tréning fonematického uvedomovania – (príprava na čítanie , rozvoj jazykových a rečových komeptencií)

Metóda dobrého štartu

„Kúzelná škola ZakliNáNadiel“ – skupinový tréning zameraný na nácvik grafomotoriky

KO-SE-TO

Program pre deti v  predškolskom veku na rozvíjanie kognitívnej , socialno-emocionálnej a tvorivej oblasti

Bezstresová školička

Skupinová aktivita pre žiakov mladšieho školského veku

INDIVIDUÁLNE AKTIVITY

Individuálne intervencie

Využívame všetky Naše metódy „ušité“ na mieru potrieb dieťaťa

Podporné logopedické nácviky
Poradenské stretnutia

psychologické , terapeutické , karierové poradenstvo

KUPREV
KUPOZ

odborné vedenie ucelených programov pre rodičov „ na doma“

Detské masáže a relaxačné techniky

s prvkami bazálnej stimulácie a arómaterapie , správne dýchanie

Sluchová stimulácia

certifikovaná metóda BENAUDIRA

Diagnostika

orientačné zhodnotenie na základe pozorovania a screeningová diagnostika v rámci používaných metodík

PRE RODIČOV A PEDAGÓGOV

podporné skupiny
workshopy, besedy, prednášky
kurzy a inštruktáže

Náš prístup

V našom detskom vzdelávacom centre „KRTKO“ pracujeme s viacerými zaujímavými, inovatívnymi edukačnými metódami. Disponujeme elánom a motiváciou, ktorú využívame pri individuálnej práci s deťmi na stimuláciu ich rozvoja. Nie len samotné centrum, ale najmä spôsob práce dodáva týmto službám vyššiu mieru efektivity a originality. Preto je samozrejmosťou, že u Nás k deťom sa maximálne snažíme pristupovať individuálne, prispôsobujeme sa ich tempu, možnostiam.

"Ďakujeme za všetku Vašu obrovskú trpezlivosť. Anetka vďaka Vám urobila obrovský pokrok. S vďakou v srdci ..."

Anetka (5r.) a Zdenka P.

"Milá Dianka a Ľubka ďakujem ... My, rodičia, sa takisto pripájame k Layle a zároveň sa chceme poďakovať nie len za ten rok , ale aj za tie predchádzajúce , za veľkú pomoc a za neuveriteľné napredovanie Našej Layly . Vďaka Vašej práci a vytrvalosti. Sme zato nesmierne vďační a " boli" a aj ste pre Nás záchranou a pomocou. ĎAKUJEME!"

Layla (7 r. ) a rodičia Katarína a Patrik

Kontaktujte nás

+421 948 070 805

Márie Turkovej 22, 911 01 Trenčín

krtkocentrum@gmail.com